ประกาศ / อื่นๆ

14 มิ.ย. 2562      671 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Printเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดและแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 1 ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2 ดาวน์โหลด
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 513/2559 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาวน์โหลด
พรบ.นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551 -ราชกิจจานุเบกษา ดาวน์โหลด
ใบสมัครเพื่อขอรับการประเมินโฮมสเตย์ ดาวน์โหลด
แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ดาวน์โหลด