โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      2447 views

แชร์ทั้งหมด 7 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาวสุขณกมล ศุขศาสตร์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

นางสาวกฤตภรญ ขัติยะวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเรือนแก้ว เรืองจิตต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางกาญจนา มงกุฎสระน้อย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุชาติ แสนบุดดา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวชนัญชิดา โคตรสาร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพ็ญนภา ปานโหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวมยุรี ทองเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนิศารัตน์ แสนใหม่

เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นางสาวทิพย์อาภา เพช็รสังหาร

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ