โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      2618 views

แชร์ทั้งหมด 7 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาวสุขณกมล ศุขศาสตร์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

นางสาวกฤตภรญ ขัติยะวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเรือนแก้ว เรืองจิตต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางกาญจนา มงกุฎสระน้อย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุชาติ แสนบุดดา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวชนัญชิดา โคตรสาร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพ็ญนภา ปานโหน่ง

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านท่องเที่ยวและกีฬา

นางสาวมยุรี ทองเพชร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวนิศารัตน์ แสนใหม่

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นางสาวทิพย์อาภา เพช็รสังหาร

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ