ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม   28 ก.ย. 2564 117 ครั้ง
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม   28 ก.ย. 2564 130 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าอาคารและระบบท่อน้ำเสียและน้ำโสโครกภายในอาคารสำนักงานการท่องเที่ย.....   28 ก.ย. 2564 110 ครั้ง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) การปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬ.....   28 ก.ย. 2564 111 ครั้ง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) จ้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด.....   28 ก.ย. 2564 108 ครั้ง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) การปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าอาคารและระบบท่อน้ำเสียและน้ำโสโครกภ.....   28 ก.ย. 2564 89 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬ.....   6 ก.ย. 2564 113 ครั้ง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการบริหาร.....   6 ก.ย. 2564 113 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬ.....   6 ก.ย. 2564 104 ครั้ง